Laboral

En un entorn d’evolució i modificacions normatives constants, necessiteu un assessorament professional, àgil i personalitzat, en qualsevol aspecte de les necessitats derivades de l’àmbit laboral.


Gestió laboral

 • Elaboració i gestió de nòmines i cotitzacions socials.
 • Preparació i formalització de la documentació d'extinció de la relació laboral.
 • Confecció i presentació de certificats d'empresa al SEPE.
 • Gestió d'altes, modificacions o baixes de treballadors a la Tresoreria de la Seguretat Social.
 • Altes d'autònoms.
 • Gestió de notificacions de contingències comuns i professionals.
 • Gestió de permisos maternals i paternals.
 • Estudi i tramitació d’expedients d’estrangeria, inicials, per reagrupació familiar, d’arrelament social, renovació i modificació dels permisos de residència i autoritzacions de treball.
 • Assessorament laboral respecte de qualsevol aspecte de l'activitat.
 • Confecció i presentació de declaracions: (Mod.111/Mod.190)

Jurídic laboral

 • Assessorament en matèria jurídica laboral tant a nivell d’empresa com del treballador.
 • Reclamacions prèvies, Conciliacions administratives i judicials.
 • Procediments en litigis judicials: acomiadaments, sancions, reclamacions de quantitat i tutela de drets.
 • Assessorament i càlcul d'indemnitzacions.
 • Modificacions de condicions de treball.
 • Assistència i assessorament davant la Inspecció de Treball.
 • Assessorament i tramitació de prestacions públiques: jubilació, incapacitats, prestacions familiars i defuncions.
 • Expedients de Regulació d'Ocupació (ERO) amb extinció i / o suspensió.

Benjami Camats

973 400 354 - Ext. 2

Gemma Latorre

973 400 354 - Ext. 2

Marian Gimbert

973 400 354 - Ext. 2

Gestoria

Tramitació d’expedients davant Agricultura, Direcció General de Tràfic, Transports, Guardia Civil, Industria, ITV com per exemple:Obtencions i renovacions:

 • Permisos d’arma i llicències de caça i pesca
 • Permisos especials per a la circulació
 • Targetes de transport
 • Carnet de tacògraf
 • Plans cinegètics

Vehicles:

 • Canvis de nom de vehicles
 • Baixes temporals i per exportació
 • Rehabilitacions
 • Dades de tràfic
 • Matriculacions
 • Rematriculacions
 • Duplicats de documentació per pèrdua
 • Exempció d'impostos.

Certificats de camió:

 • Certificats de residus
 • De conductor per a camió

Celia Samarra

973 400 354 - Ext. 2

Comptable

Us oferim, per a la vostra comoditat, assessorament comptable. El nostre equip es responsabilitza de la vostra comptabilitat i la controla. També optimitza recursos i anàlitza estats financers de la vostra empresa o del vostre negoci.

La comptabilitat va més enllà de l'obligació amb l'administració, tenir la informació adequada i entendre-la t'ajudarà a prendre decisions per a la teva empresa. T'ajudem a interpretar les dades comptables.

Santi Camats

973 400 354 - Ext. 3

Jordi Blasi

973 400 354 - Ext. 3

Eva Ribera

973 400 354 - Ext. 3

Laura Torrent

973 400 354 - Ext. 3

Financer

La nostra tasca és la gestió de carteres , l'assessorament en matèria d'inversió i la intermediació de productes financers, acompanyant als nostres clients al llarg de la seva vida com a inversors i oferint el millor seguiment per a la gestió del seu patrimoni.

Per prestar aquests serveis, Assessoría Camats es recolza en diferents proveïdors que compleixin les nostres exigències d'especialització. En aquest sentit, Tressis, BBVA etc.. ens faciliten l'execució, liquidació i custòdia de valors i actius financers, així com el dipòsit i administració d'IIC.


APROFITA LA NOSTRA EXPERIÈNCIA EN GESTIÓ DE FONS
Gestió de carteres de fons d’inversió.


INVERTEIX EN UNA SELECCIÓ DE FONS MOLT ESPECIAL
Gestió de carteres de fons d’inversió socialment responsables.


RENDA VARIABLE
Analitzem les millors empreses.


RENDA FIXA
Inverteix amb garantia.

Santi Camats

973 400 354 - Ext. 3

Fiscal

El pagament d'impostos és imprescindible, podem ajudar-te a fer una bona planificació fiscal i a optimitzar el pagament dels impostos. A més et facilitem una previsió del pagament dels mateixos perquè controls teva tresoreria.

Santi Camats

973 400 354 - Ext. 3

Jordi Blasi

973 400 354 - Ext. 3

ASSEGURANCES

Oferim un servei pròxim gracies a l'assessorament personalitzat, on l'objectivitat i experiència en el sector, ens permet estudiar les seves necessitats en tot moment.

Com a corredors, la nostra independència ens permet treballar amb les companyies mes punteres del mercat i oferir una amplia gama de productes, entre ells:

Particulars: auto, llar, comunitat, agroseguro, vida, estalvi, plans de pensions, accidents i malaltia, decesos, assistència sanitària, defensa jurídica,...

Empreses: negoci, pyme, explotació agropecuària, hotel, construcció e instal·ladors, decenal, rams tècnics, avaria maquinaria, transports...

Responsabilitat civil: general, professional, administradors i directius (d&o), mediambiental, construcció, nàutica, associacions, oci (running, drons, esqui...)

La nostra missió es oferir-li la millor solució asseguradora per protegir-lo front les adversitats i donar-li resposta favorable davant un sinistre.

Benjami Camats

973 400 354 - Ext. 1

Mar Durich

973 400 354 - Ext. 1

JURÍDIC

Assistencia jurídica en tot tipus de procediments judicials, com per exemple:

 • Separacions i divorcis.
 • Expedients de domini.
 • Procediments d’arrendament.
 • Reclamacions de quantitat.
 • Defensa i acusació per temes penals i procediments contra l’administració.
 • Declaracions d’hereus abintestat.

Assessorament a persones i empreses. Gestió de tot tipus d’expedients, com per exemple:

 • Tramitació d'herències.
 • Constitució de comunitats de propietaris i de tot tipus de societats.
 • Tramitacions de subvencions.

Maite Camats

973 400 354 - Ext. 4

Cels Sort

973 400 354 - Ext. 4

IMMOBILIARI

Assessorament de tots els tràmits necessaris per poder dur a terme una transacció immobiliària (compravenda, permuta...).

Disposem d’una borsa d’ofertes i demandes: compravenda d’immobles (rústics i urbans), lloguer de locals, habitatges i pàrquings. També us oferim l'estudi i perfeccionament de contractes de lloguer i de compravenda adients per a cada tipus d'immoble.

Maite Camats

973 400 354 - Ext. 2

Marian Gimbert

973 400 354 - Ext. 2

MEDIACIÓ

L’empresa disposa d’una advocada mediadora que ofereix serveis de mediació privats en diferents àmbits: familiar, matrimonial, civil, mercantil i comunitària.

Que és la mediació: És una altra manera de resoldre un conflicte. A diferència del procediment judicial o arbitral, en què el conflicte és decidit per un tercer ( jutge o àrbitre )que imposa la solució a les parts, en la mediació són les parts implicades les que busquen un acord assistides per un mediador. El mediador no imposa cap acord, sinó que es limita a crear unes condicions adients perquè les parts puguin expressar-se lliurement i a acostar posicions fins a trobar una sortida satisfactòria per a tots.

Exemples de casos susceptibles de mediació:

 • Conflictes derivats de separacions, divorcis, parelles de fet, guarda i custòdia, pensions, visites ...
 • Conflictes entre pares i fills, germans....
 • Conflictes per herències i successions
 • Conflictes en comunitats de propietaris, d’escala, veïns ...
 • Conflictes escolars
 • Conflictes sobre delimitacions de finques rústiques, camins, ....

Avantatges de la mediació:

Les parts mantenen capacitat de decisió sobre el procés i sobre la solució al conflicte. A diferència del procediment judicial, en què el resultat final depèn de molts factors que les parts no poden controlar ni preveure ( què opinarà el jutge sobre la qüestió, què dirà o no un testimoni, l'informe pericial, quines proves s’admetran i quines no ...), en una mediació la solució del conflicte no queda mai a l’atzar.

Un altre avantatge és que la mediació finalitza en un breu període de temps (normalment unes 5 sessions ) a diferència d’un procediment judicial que pot durar anys.

L'estalvi de costos no és gens menyspreable.

Els principis de la mediació.

Voluntarietat: ningú pot ser obligat a acudir a mediació ni tan sols està obligat a acabar-la.

Imparcialitat: el mediador no pren partit per ningú.

Confidencialitat: totes les informacions revelades al mediador tenen caràcter de reservat i mai poden utilitzar-se en un futur plet.

Maite Camats

973 400 354 - Ext. 4